چطور با غم جدایی پس از رابطه عاشقانه کنار می آییم؟

به گزارش سرگرمی تفریحی، پس از جدایی و خاتمه یافتن ازدواج یا رابطه، فرد پس از یک تا دو سال با عبور از مراحل جدا شدن، سازگاری، التیام و بهبود، با غم جدایی کنار می آید.

چطور با غم جدایی پس از رابطه عاشقانه کنار می آییم؟

یکی از مسایلی که باعث می گردد افرادبعد از جدایی به درستی تصمیم خود شک کرده و احساس پشیمانی کنند، سختی پشت سرگذاشتنغم جدایی و احساس فقدانی است که به سراغتان می آید.این غم و اندوه را نشانه این که به طور حتم مرتکب اشتباه شده اید ندانیدچرا که این درد و اندوه بخش اجتناب ناپذیر فرایند التیام شما محسوب می گردد و در تمامیجدایی ها به چشم می خورد.هر متارکه، جدایی و طلاق چهار مرحله اجتناب ناپذیررا به همراه می آورد. این چهار مرحله حدود یک تا دو سال طول می کشد. گرچه اگر رابطه ای که به آن انتها داده اید طولانیو درازمدت نبوده باشد هر کدام از این مراحل کوتاه تر خواهد بود. در زیر توصیف هر یک از مراحل چهارگانه را آورده ایم.

مراحل گذار و کنار آمدن با غم جدایی

مرحله اول: کندن و جدایی

طول دوره: دو هفته تا دو ماه

هنگامی که یک نفر را دوست دارید امیدها،آرزوها، انرژی ها و قلب هایتان باهم در می آمیزند و هنگامی که به این رابطه انتها می دهیدبه مرحله ای پا می گذارید که آن را مرحله کندن و جدایی می نامند. اسم این مرحله درستتوصیف کننده احساساتی است که در خلال این دوران به شما دست می دهد. گویی بخشی از وجودشما را کنده و برده اند.

چنانچه می خواهید آن فرد از زندگیتان بیرونبرود چشیدن طعم چنین احساساتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. هر چه مدت زمانی که با آن فردبوده اید طولانی تر باشد این مرحله نیز طولانی تر خواهد بود. در این مرحله ممکن است زیاد گریه کنید. احساس سردرگمی و ناامیدی و تنهاییو بی اشتهایی کنید. ممکن است خاطراتی دردناک به سراغتان بیاید و باعث گردد روز را بهسختی شب کنید. بسیار طبیعی است که در این مرحله وسوسهشوید سراغی از آن فرد و آن رابطه بگیرید.

مرحله کندن و جدایی دردناک ترین و سخت ترینبخش انتها دادن به هر رابطه است. در طول این مرحله احساس می کنید همیشه در این مرحلهخواهید ماند و هرگز حالتان تغییر نخواهد کرد. با به کاربردن راهکارهای زیر می توانید این فرایند را تسریع کنید:

1- به خودتان اجازه دهید گریه کنید و سوگوارباشید آن هم به هر میزان که نیاز داشتید. هرچه احساسات خود را سرکوب کنید این مرحلهطولانی تر خواهد شد.

2- برای کنار آمدن با این غم جدایی سر خودتانرا گرم کنید و وقت بیشتری را با دوستان و خانواده خود بگذرانید. از قبل برای خود تدارکببینید و برنامه ریزی هایی کنید که کمتر تنها باشید. فراموش نکنید که باید برای حلو فصل مسائل احساسی - عاطفی خود کار کنید تا الگوهای احساسی و عادت های رفتاری و عشقیخود را در روابط بعدی تکرار نکنید.

3- مراقب سلامت خود باشید هر چه به لحاظ جسمانیاحساس بهتری داشته باشید به لحاظ روحی - روانی نیز ثبات بیشتری خواهید داشت. این بدین معناست که هرگز نباید به مواد مخدر، الکل و غذاهای پرچربی وپر قند و شکر رو بیاورید. اینها تنها به تحریک پذیری و حساسیت و متعاقب آن به افسردگیشما خواهند افزود.

4- به طور جدی از صحبت کردن یا ملاقات با نامزد / همسرقبلی خود دوری کنید. صرف نظر از اینکه چقدر دوست دارید به او زنگ بزنید یا وسوسه می شویدکه دوباره او را ببینید هرگز این کار را نکنید، حتی اگر از احساس تنهایی به شدت رنجمی برید. هرچه تماستان بیشتر ادامه پیدا کند این مرحله دردناک تر و طولانی تر خواهدشد.

مرحله دوم: انطباق و سازگاری

طول دوره: دو تا شش ماه

هنگامی که گه گاه حالتان خوب می گردد و دوسه روز از غم جدایی فارغ می شوید، می فهمید که وارد مرحله دوم شده اید. می توان گفتکه با وارد شدن به این مرحله بخش اعظم درد و رنج مرحله اول را پشت سر گذاشته اید.حال وقت آن رسیده که خودتان را با زندگی جدید و به دور بودن از نامزد/ همسر قبلی وفق دهید.

در این مرحله است که باید به هویت و شخصیتخود به عنوان فردی مجرد شکل تازه ببخشید و ارتباط خود با دیگران را از سر بگیرید وزندگی خود را سر و سامانی بدهید و پذیرای آینده شوید.در خلال مرحله انطباق و سازگاری می توانید با نامزد / همسر قبلی تان صحبتکنید بدون این که حالتان بعد گردد. می توانید در خلوت خود در فکر او باشید بی آنکه غمگینناراحت یا افسرده شوید. دیگر احساس نمی کنید قربانی هستید و بهمراتب کمتر گریه می کنید و احساس اندوه و غم جدایی کمتری می کنید.

به عنوان مثال به جای هر روز ممکن است هفته اییک یا دو بار گریه کنید و غمگین شوید. آرام آرام خنده به لب هایتان برمی گردد و می توانیدتفریح کنید.حتی ممکن است متوجه شوید بعضی از آدمهابرایتان جذاب و دوست داشتنی و خواستنی هم به نظر می رسند. در این مرحله از آنچه دررابطه قبلی شما اتفاق افتاده است آگاهی و شناختی به مراتب بیشتر پیدا کرده اید که ایننیز به نوبه خود چشم انداز بهتر و مساعدتری را از آینده به شما خواهد داد.

مرحله سوم: التیام

طول دوره: شش ماه تا یک سال

در مرحله سوم شاهد آن خواهید بود که زندگیتاندوباره شکل طبیعی می گیرد و دوباره به حالت اول برمی گردد. دیگر در مرحله انتقال یا جابه جایی از زندگی گذشته به زندگی جدیدنیستید بلکه ثبات پیدا کرده اید. ممکن است درگیر رابطه ای جدید شده یا به شروع رابطه ایجدید علاقه مند شده باشید.

بخش اعظم احساسات پا درهوای خویش با نامزد/ همسر قبلی خود را سر و سامان داده اید. ممکن است مراحل قانونی طلاق و جدایی را بهانتها برده یا به انتهای آن نزدیک شده باشید.

در این مرحله در حال التیام صدمات روحی- عاطفی خود هستید و در جهت کسب یکپارچگی روحی نخستین گام خود را برخواهید داشت. حالمی توانید بگویید که به راستی جان سالم به در برده اید.

در این مرحله می توانید بی آنکه ناراحتشوید با نامزد / همسر سابقتان یا با دیگران درباره او صحبت کنید و احساسات بهتری نیزدر قبال درستی آنچه اتفاق افتاده در خود بیابید. با خوش بینی و اشتیاق بیشتری به آیندهنگاه می کنید. ممکن است تنها هفته ای یک بار غم جدایی و اندوه و حسرت گذشته به سراغتانبیاید اما هر بار که چنین احساساتی به سراغتان می آیند بسیار زودگذر خواهند بود.

مرحله چهارم: بهبود

طول دوره: یک یا دو سال

مرحله چهارم، مرحله انتقال و جابه جاییمحسوب می گردد که طی آن بقایای درد و رنج ناشی از به انتها رسیدن رابطه یا ازدواج قبلینیز التیام می یابد و شما خود را با ثبات هر چه تمامتر در زندگی تازه تثبیت می کنید.دیگر کمتر درباره ازدواج یا رابطه قبلی خود فکر می کنید و احساس نمی کنیدبه تازگی از رابطه ای دردناک بیرون آمده اید.

مصادف با این مرحله ساختار اجتماعی جدیدیپیرامون خود بنا خواهید کرد، دوستان جدید، علایق جدید ، ترجیحات و اولویت های جدیددر عشق و نیز سمت و سو و اهداف جدید برای خود خواهید داشت.دوستان و اطرافیان دیگر با لحنی غمگین که نشانه ترحم است با شما صحبتنمی کنند. می توان گفت که زندگی جدید شما شروع شده است. می توانید از آن لذت ببرید.

امیدوارم در این مرحله عادات و الگوهایرفتاری جدیدی را که حاصل درس های آموخته شده و اشتباهات گذشته تان است کسب کرده و آمادگیعشق ورزیدن و چشیدن طعم عشق را پیدا کرده باشید.

  • صرف گذراندن این چهار مرحله و رهاییکامل از غم جدایی می تواند یک تا پنج سال به طول بیانجامد، بسته به اینکه شما چقدرتمایل داشته باشید گذشته را رها کنید و برای التیام احساسات خود کار کنید و از تجربهگذشته درس عبرت گرفته باشید. هر روز را برای همان روز زندگی کنید. چشمباز خواهید کرد و خواهید دید که باز هم کسی پیدا شده که شما را دوست دارد.

منبع: از باربارا بپرسید

مجله اینترنتی خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 17 آذر 1399 بروزرسانی: 17 آذر 1399 گردآورنده: sargarmi-tafrihi.ir شناسه مطلب: 1052

به "چطور با غم جدایی پس از رابطه عاشقانه کنار می آییم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چطور با غم جدایی پس از رابطه عاشقانه کنار می آییم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید